अकस्टीक सिलिङ

Framing: 600X600 T-grid (White/Fut/Shilloute)
Thickness: 0.3mm/0.35mm
Board: Armstrong/ Prance-Ks 003, KS004
Thickness: 12mm/15mm/16mm
विशेषताः  साउण्ड प्रुफ
९क्यगलम ब्दकगचदष्लन०
प्रयोगः    सभा हल, क्लास रुम, स्टुडियो, आफिस रुम
IMG_0208