भिनाइल लेमिनेटेड जिप्सम टाइल सिलि·

Framing: 600X600 T-grid (White/Fut/Shilloute)
Thickness: 0.3mm/0.35mm
Board : SMART 2’/2’ Vinyle Tile 238/244/975

Thickness: 7.5mm/8mm

विशेषताः प्रि–पेन्टेड, पुन–प्रयोग गर्न सकिने, वाटर प्रुफ, फायर प्रुफ
प्रयोगः जि.आइ जस्ता तथा यु.पि.भि.सी. जस्ता मुनी