रेगुलर जिप्सम सिलि एम.पि.एल जिप्सम सिलि

Framing: GI Prole (Section/Inter/Hanger/Perimeter)
Thickness: 0.33mm/0.40mm/0.50mm
Board: Thai Boral / DFB / Gypsmline

Thickness: 12mm/9mm

विशेषताः विभिन्न आकर्षक
डिजाइन बनाउन सकिने
प्रयोगः ढलान मुनी
आवश्यक
आकर्षक डिजाइन बनाउन

विशेषताः  वाटर प्रुफ,
आवश्यकता अनुसार कलर गर्न
सकिने, तातो रोक्ने
प्रयोगः जि. आइ तथा
यु.पि.भि.सी. जस्ता मुनी आवश्यक
आकर्षक डिजाइन बनाउन